Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie osób tworzących zespół OIB SILESIA pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie.
Oferujemy Państwu usługę kompleksowego zarządzania całym procesem inwestycyjnym lub poszczególnymi jego etapami zgodnie z wymogami Inwestora oraz przepisami polskiego prawa budowlanego.

  • w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej
  • nadzór nad obiektami zabytkowymi
  • w funkcji inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego, nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/kierownika robót
DORADZTWO PODCZAS WYBORU DZIAŁKI BUDOWLANEJ

- rozpoznanie terenu inwestycyjnego poprzez analizę formalno-prawną nieruchomości
- określenie możliwości wykorzystania mediów (gaz, woda, prąd, kanalizacja)
- wstępne oszacowanie kosztów przygotowania terenu oraz określenie ewentualnych zagrożeń

KONCEPCJA ORAZ WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

- opracowanie koncepcji
- wybór zespołu projektowego
- koordynacja prac projektowych
- prowadzenie spraw formalno-prawnych

PROWADZENIE PROCESU BUDOWLANEGO
NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI (NADZÓR INWESTORSKI)

- obsługa administracyjna inwestycji
- systematyczna i ścisła współpraca z Projektantami, Inspektorami, Kierownikami oraz Inwestorem
- nadzór techniczny budowy
- konkurs oraz weryfikacja ofert na podwykonawstwo, negocjacja warunków umowy, wybór oferty najkorzystniejszej
- koordynowanie dostaw usług i materiałów
- rozliczanie oraz kontrola podwykonawców
- opracowanie , analiza oraz aktualizacja kosztorysów, harmonogramów rzeczowo-finansowych, raportów oraz dokumentacji powykonawczej
- odbiory częściowe oraz odbiór końcowy inwestycji

PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKÓW

- kontrola obiektu budowlanego lub jego części , polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia